در جستجوی حقیقت...     در باب این موضوع می توان انسان ها را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول کسانی هستند که تنها به واسطه شنیدن یقین پیدا می کنند که حقیقت را یافته اند و دسته دوم برای رسیدن به یقین به تفکر و جستجو احتیاج دارند. شما جزء کدام دسته اید؟    در جستجوی حقیقت و با مطالعه تمامی کتاب های دینی: تورات ، انجیل، قرآن به این نتیجه رسیدم که این کتاب ها آسمانی نیستند و دلایل بسیاری وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره شده است.    لطفا شما هم دلایل خودتان را که اثبات می کند این کتاب ها آسمانی هستند را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمائید.

 

     در جستجوی حقیقت...

         در باب این موضوع می توان انسان ها را به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول کسانی هستند که تنها به واسطه شنیدن یقین پیدا می کنند که حقیقت را یافته اند و دسته دوم برای رسیدن به یقین به تفکر و جستجو احتیاج دارند. شما جزء کدام دسته اید؟

      در جستجوی حقیقت و با مطالعه تمامی کتاب های دینی: تورات ، انجیل، قرآن به این نتیجه رسیدم که این کتاب ها  آسمانی نیستند و دلایل بسیاری وجود دارد که به برخی از آن ها اشاره شده است. 

 

     لطفا شما هم دلایل خودتان را که اثبات می کند این کتاب ها آسمانی هستند را در قسمت نظرات برای ما ارسال نمائید.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0