اگر پیامبری جدید ظهور می کرد، چه می گفت؟ آیه ...: ای مردم مگر نمیبینید این جهان را در 13.7 بیلیون سال پیش به وسیله بیگ بنگ ، خلق کرده ایم و باز  شما ایمان نمی آورید!  آیه...: همانا شما را از یک موجود تک سلولی آفریدیم و از تکامل،  انسان ها را خلق کردیم،  آدم و حوا را فراموش کنید که آن اشتباهی بزرگ بود.  آیه..: خورشید را مرکز کهکشان ثابت قرار دادیم و شما به دور آن می چرخید و نه خورشید به دور شما، گفته های قبلی را فراموش کنید. آیه...: به زنان خود نیکی کنید و هیچ گاه، آنان را با زدن تنبیه نکنید که گناهی نابخشودنیست. آیه...: آزادانه زندگی کنید و به اسم امر به معروف و نهی از منکر در زندگی دیگران دخالت نکنید که گناهی بزرگ است. آیه...:  هر چیزی که باعث لذت شما میشود و به فرد دیگری زیان وارد نمی کند ، حلال است. آیه..:  غربی ها که کشف حجاب کرده بودند  را مشاهده کردیم و پی بردیم که دلیل فساد: با حجابی است و نه بی حجابی. آیه..: به اسم بهشت، دنیای خودتان را جهنم نکنید . آیه..: هر کس که به دین شما نبود، حق زندگی کردن همانند شما را دارد. لطفا نکشیدشان و در راه خدا جنگ نکنید و به اسم خدا آدم ها را نکشید و به کسی تجاوز نکید.  سنگسار نکیند، قصاص نکنید، اعدام نکنید... زیرا خداوند بخشنده و مهربان است..

 

اگر پیامبری جدید ظهور می کرد، چه می گفت؟

آیه ...: ای مردم مگر نمیبینید این جهان را در 13.7 بیلیون سال پیش به وسیله بیگ بنگ ، خلق کرده ایم و باز  شما ایمان نمیآورید! 

آیه...: همانا شما را از یک موجود تک سلولی آفریدیم و از تکامل،  انسان ها را خلق کردیم،  آدم و حوا را فراموش کنید که آن اشتباهی بزرگ بود. 

آیه..: خورشید را مرکز کهکشان ثابت قرار دادیم و شما به دور آن می چرخید و نه خورشید به دور شما، گفته های قبلی را فراموش کنید.

آیه...: به زنان خود نیکی کنید و هیچ گاه، آنان را با زدن تنبیه نکنید که گناهی نابخشودنیست.

آیه...: آزادانه زندگی کنید و به اسم امر به معروف و نهی از منکر در زندگی دیگران دخالت نکنید که گناهی بزرگ است.

آیه...:  هر چیزی که باعث لذت شما میشود و به فرد دیگری زیان وارد نمی کند ، حلال است.

آیه..:  غربی ها که کشف حجاب کرده بودند  را مشاهده کردیم و پی بردیم که دلیل فساد: با حجابی است و نه بی حجابی.

آیه..: به اسم بهشت، دنیای خودتان را جهنم نکنید .

آیه..: هر کس که به دین شما نبود، حق زندگی کردن همانند شما را دارد. لطفا نکشیدشان و در راه خدا جنگ نکنید و به اسم خدا آدم ها را نکشید و به کسی تجاوز نکید.  سنگسار نکیند، قصاص نکنید، اعدام نکنید... زیرا خداوند بخشنده و مهربان است..

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0