اگر شیطلان در زمین حکومت می کرد چه می گفت:       می گفت: در راه شیطان کشتار کنید  و اگر به دین شما روی نیاوردند: بکشیدشان ومالک زنانشان در جنگ شوید. میگفت: هر که با شیطان نباشد گردنش را بزنید و انگشتانش را قلم کنید ، دستها و پاهایشان بر خلاف جهت بریده شود. می گفت: زنانی که از شما نافرمانی دارند را با زدن تنبیه کنید و زنانی که به شما خیانت کرده اند را در زمین چال کنید و با سنگ آنقدر بزنید تا تکه پاره شوند....

 

 

 

 

   

  اگر شیطان در زمین حکومت می کرد چه می گفت:

      می گفت: در راه شیطان کشتار کنید  و اگر به دین شما روی نیاوردند: بکشیدشان ومالک زنانشان در جنگ شوید. میگفت: هر که با شیطان نباشد گردنش را بزنید و انگشتانش را قلم کنید ، دستها و پاهایشان بر خلاف جهت بریده شود. می گفت: زنانی که از شما نافرمانی دارند را با زدن تنبیه کنید و زنانی که به شما خیانت کرده اند را در زمین چال کنید و با سنگ آنقدر بزنید تا تکه پاره شوند....

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0