دلیل وجود ادیان های مختلف چیست؟           خداوند حضرت موسی را فرستاد و فرمان داد که به موسی ایمان آورید تا به بهشت راه پیدا کنید و بعد از موسی ، عیسی را فرستاد و گفت: اشتباه کرده بودم به عیسی ایمان آورید تا به بهشت بروید و سپس محمد را فرستاد و گفت دوباره اشتباه کردم : اگر می خواهید به بهشت بروید باید به محمد ایمان آورید و  همه  مسیحیان و یهودیان کافر هستند و باید مسلمان شوند...!  ( برگرفته شده از داستان های کتاب قرآن) . نظر شما چیست؟

 دلیل وجود ادیان های مختلف چیست؟

خداوند حضرت موسی را فرستاد و فرمان داد که به موسی ایمان آورید تا به بهشت راه پیدا کنید و بعد از موسی ، عیسی را فرستاد و گفت: اشتباه کرده بودم به عیسی ایمان آورید تا به بهشت بروید و سپس محمد را فرستاد و گفت دوباره اشتباه کردم : اگر می خواهید به بهشت بروید باید به محمد ایمان آورید و  همه  مسیحیان و یهودیان کافر هستند و باید مسلمان شوند...!  ( برگرفته شده از داستان های کتاب قرآن) . نظر شما چیست؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0