در زمان یزدگرد، عربها به ایران حمله کردند . کتاب های زرتشتی را به آتش کشیدند و مردم ایران را مجبور کردند که مسلمان شوند. عرب ها مردانی را که مسلمان نمی شدند را در آتش میسوزاندند و زنان آنها را به کنیزی و بچه ها را برای نوکری و کلفتی می بردند. مردم وقتی میپرسیدند که این      بچه ی کیست؟ جواب می دادند پدرش سوخته است، یعنی پدرش در جریان فتح ایران سوزانده شده است.

 

واژه  پدر سوخته  از کجا آمده است؟ 

در زمان یزدگرد،  عربها به ایران حمله کردند . کتاب های زرتشتی را به آتش کشیدند و مردم ایران را مجبور کردند  که مسلمان شوند.  عرب ها مردانی را که مسلمان نمی شدند را در آتش میسوزاندند  و زنان آنها را به کنیزی و بچه ها را برای نوکری و کلفتی می بردند. مردم  وقتی  میپرسیدند که این بچه ی کیست؟ جواب می دادند پدرش سوخته است، یعنی پدرش در جریان فتح ایران سوزانده شده است. 

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0