تا کی میخواهید این ننگ را به دوش بکشیم و اعراب را پرستش کنیم!؟       اعراب به ایران حمله کردند، کشتند، آتش زدند و به زنان ایرانی تجاوز کردند. به ما آموختند به جای خوراک بگوییم غذا یعنی ادرار شتر! به ما آموختند برای شمارش از نفر استفاده کنیم که واحد شمارش حیوانات در عربی است!  به جای واق، واق سگ بگویم: پارس که اسم سرزمینمان است! بگوییم شاهنامه آخرش خوش است، چون ایرانیان در آخر شاهنامه از اعراب شکست خوردند... و ما در جواب این همه تجاوز، اسم عربی برای فرزندانمان  انتخاب کرده ایم!

 

 

تجاوز اعراب به ایرانیان

تا کی میخواهید این ننگ را به دوش بکشیم و اعراب را پرستش کنیم!؟      

اعراب به ایران حمله کردند، کشتند، آتش زدند و به زنان ایرانی تجاوز کردند. به ما آموختند به جای خوراک بگوییم غذا یعنی ادرار شتر! به ما آموختند برای شمارش از نفر استفاده کنیم که واحد شمارش حیوانات در عربی است!  به جای واق، واق سگ بگویم: پارس که اسم سرزمینمان است! بگوییم شاهنامه آخرش خوش است، چون ایرانیان در آخر شاهنامه از اعراب شکست خوردند... و ما در جواب این همه تجاوز، اسم عربی برای فرزندانمان  انتخاب کرده ایم!

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0