صدمه ای که یک منتقد دینی ازیک انسان مذهبی میبینه و صدمه ای که یک انسان مذهبی از یک منتقد دینی میبینه

   صدمه ی یک منتقد دینی به یک مذهبی

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0