سخنی زیبا از امام خمینی در مورد شیطان          امام خمینی: «من» شیطان است، هیچ وقت نباید گفت «من».          من دولت تعیین می کنم. من تو دهن این دولت میزنم. من آب، برق و گاز را مجانی می کنم. من پول نفت را سر سفره مردم می آورم...

 سخنی زیبا از امام خمینی در مورد شیطان

   امام خمینی: «من» شیطان است، هیچ وقت نباید گفت «من». من دولت تعیین می کنم. من تو دهن این دولت میزنم. من آب، برق و گاز را مجانی می کنم. من پول نفت را سر سفره مردم می آورم...

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0