عقل بشر و خرد بشر می تواند او را به سمت سعادت راهنمایی کند، برای خوشبختی و رسیدن به سعادت در این دنیا، عقل بشر کافیست. نیازی به آموزه های کلیسا نداریم، نیازی به مذهب نداریم نیازی به دین نداریم. کی گفته که اسلام آمده تا بانک داری درست کنه!؟ مدل حکومتی را چرا باید از کلیسا(مذهب) گرفت؟                                                            دیدگاه شما نسبت به سخنان دکتر زیبا کلام چیست؟ فیلم این سخنان:https://www.facebook.com/photo.php?v=254828814655801&set=vb.228920327246650&type=2&theater

عقلگرایی

          عقل بشر و خرد بشر می تواند او را به سمت سعادت راهنمایی کند، برای خوشبختی و رسیدن به سعادت در این دنیا، عقل بشر کافیست. نیازی به آموزه های کلیسا نداریم، نیازی به مذهب نداریم نیازی به دین نداریم. کی گفته که اسلام آمده تا بانک داری درست کنه!؟ مدل حکومتی را چرا باید از کلیسا(مذهب) گرفت؟

     دیدگاه شما نسبت به سخنان دکتر زیبا کلام چیست؟     

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0