به دین اسلام توهین نکنید، احترام گذاشتن را از الله یاد بگیرید: تف برشما که به غیر از الله می پرستید. انبیا آیه 67 ...سرکشی کردند، به آنها گفتیم: «به شکل میمونهایی طردشده در آیید. اعراف آیه 166 ...آنها را به صورت میمونها و خوکها مسخ فرموده... مائده آیه 60 ...به صورت بوزینه هایی طرد شده درآیید. بقره آیه 65 ...در دلهایشان مرضی است و الله بر مرضشون افزود. بقره آیه 10 گویی گورخرانی رمیده اند، مدثر آیه 50 ... همچون مَثَلِ خری است که کتابهایی را بر پشت می کشد... جمعه آیه 5 بدترین جنبندگان نزد الله، افراد کر و لالی هستند که اندیشه نمی کنند.. انفاق آیه 22 ...آنان فقط همچون چهارپایانند، بلکه گمراهترند!. فرقان آیه 44 ...آنان چون چهار پایانند. اعراف آیه 179 ای کسانی که ایمان آورده اید، جز این نیست که مشرکان نجس و پلیدند. توبه آیه 28 ...اینها همه ابلهانند ولی نمی دانند. بقره آیه 13 کافران مَثَلِ حیوانی است که صدایش کنند... بقره آیه 171 همچون چهارپایان می خورند و دوزخ جایگاه آنهاست. محمد آیه 12

دستور وحشیانه سنگسار در اسلام

آتش زدن 99 درصد انسان ها، توسط الله!؟

 

به دین اسلام توهین نکنید، احترام گذاشتن را از الله یاد بگیرید:

تف برشما که به غیر از الله می پرستید. انبیا آیه 67

...سرکشی کردند، به آنها گفتیم: «به شکل میمونهایی طردشده در آیید. اعراف آیه 166

...آنها را به صورت میمونها و خوکها مسخ فرموده... مائده آیه 60

...به صورت بوزینه هایی طرد شده درآیید. بقره آیه 65

...در دلهایشان مرضی است و الله بر مرضشون افزود. بقره آیه 10

گویی گورخرانی رمیده اند، مدثر آیه 50

... همچون مَثَلِ خری است که کتابهایی را بر پشت می کشد... جمعه آیه 5

بدترین جنبندگان نزد الله، افراد کر و لالی هستند که اندیشه نمی کنند.. انفاق آیه 22

...آنان فقط همچون چهارپایانند، بلکه گمراهترند!. فرقان آیه 44

...آنان چون چهار پایانند. اعراف آیه 179

ای کسانی که ایمان آورده اید، جز این نیست که مشرکان نجس و پلیدند. توبه آیه 28

...اینها همه ابلهانند ولی نمی دانند. بقره آیه 13

کافران مَثَلِ حیوانی است که صدایش کنند... بقره آیه 171

همچون چهارپایان می خورند و دوزخ جایگاه آنهاست. محمد آیه 12

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0