توقع یک شخص مسلمان از شما باور داشته باشید: این جهان در 6 روز خلق شده. ق 38،اعراف 54،حدید 4،فرقان 59 باور داشته باشید: آسمان هفت طبقه است و ماه و خورشید از ستارگان دورترند. نوح، آیه  16-15 باور داشته باشید: تگرگ از کوه هایی که بالای ابرها وجود دارد، می بارد. سوره النور آیه 43 باور داشته باشید: دلیل خلق شهاب سنگ ها، کشتن جن ها می باشد.  آیه 8 و 9  سوره جن باور داشته باشید: دلیل پیدایش انسان ها، خوردن میوه ای توسط آدم و حوا بوده. بقره از آیه  -30 38 باور داشته باشید: انسانی در شکم ماهی زندگی می کرده. سوره صافّات آیه 10 باور داشته باشید: روز خورشید را نمایان می کند. سوره  شمس آیه 3 و انسان از آبی جهنده که از میان صلب مرد و استخوان های سینه زن بیرون می آید خلق میشود.طارق آیه 5-7  باور داشته باشید: اول زمین خلق شده و بعد از آن آسمان ها.  آیه 29 سوره بقره باور داشته باشید: خدا زمین و آسمان را نگاه داشته تا نیافتد. آیه 41 سوره فاطر باور داشته باشید: اگر همسرتان نافرمانی کرد،می توانید کتکش بزنید. سوره نساء آیه 34  باور داشته باشید: شکنجه دادن و گردن زدن کافران، یک وظیفه شرعیست. انفال 12. مائده 33 در پایاین باور داشته باشید که گردن زده می شوید اگر به این آیات ایمان نداشته باشید. توبه آیه 5

 

توقع یک شخص مسلمان از شما

باور داشته باشید: این جهان در 6 روز خلق شده. ق 38،اعراف 54،حدید 4،فرقان 59

باور داشته باشید: آسمان هفت طبقه است و ماه و خورشید از ستارگان دورترند. نوح، آیه  16-15

باور داشته باشید: تگرگ از کوه هایی که بالای ابرها وجود دارد، می بارد. سوره النور آیه 43

باور داشته باشید: دلیل خلق شهاب سنگ ها، کشتن جن ها می باشد.  آیه 8 و 9  سوره جن

باور داشته باشید: دلیل پیدایش انسان ها، خوردن میوه ای توسط آدم و حوا بوده. بقره از آیه  -30 38

باور داشته باشید: انسانی در شکم ماهی زندگی می کرده. سوره صافّات آیه 10

باور داشته باشید: روز خورشید را نمایان می کند. سوره  شمس آیه 3

و انسان از آبی جهنده که از میان صلب مرد و استخوان های سینه زن بیرون می آید خلق میشود.طارق آیه 5-7 

باور داشته باشید: اول زمین خلق شده و بعد از آن آسمان ها.  آیه 29 سوره بقره

باور داشته باشید: خدا زمین و آسمان را نگاه داشته تا نیافتد. آیه 41 سوره فاطر

باور داشته باشید: اگر همسرتان نافرمانی کرد،می توانید کتکش بزنید. سوره نساء آیه 34 

باور داشته باشید: شکنجه دادن و گردن زدن کافران، یک وظیفه شرعیست. انفال 12. مائده 33

در پایاین باور داشته باشید که گردن زده می شوید اگر به این آیات ایمان نداشته باشید. توبه آیه 5 

 

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0