هند و چین نزدیک به 2/5 میلیارد نفر جمعیت دارند، 150 خدا و 800 عقیده متفاوت دارند و در صلح زندگی میکنند.. 	مسلمانها یک خدا و یک پيامبر، يک دین و یک کتاب دارند، ولی خیابانهایشان سرخ شده به خون یکدیگر.!! 	قاتلش میگوید: الله اکبر! 	مقتول هم میگوید: الله اکبر!	نویسنده : نانشخص

هند و چین نزدیک به 2/5 میلیارد نفر جمعیت دارند، 150 خدا و 800 عقیده متفاوت دارند و در صلح زندگی میکنند..

مسلمانها یک خدا و یک پيامبر، يک دین و یک کتاب دارند، ولی خیابانهایشان سرخ شده به خون یکدیگر.!!

قاتلش میگوید: الله اکبر!

مقتول هم میگوید: الله اکبر!نویسنده : نانشخص

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0