نوشیدن شاش شتر! وسائل الشیعه حدیث شماره 31363 و 31364 خوردن ادرار حیوانی که گوشتش حلال است اشکالی ندارد... (31364) ادرار شتر از شیرش بهتر است (به رغم اینکه) الله در شیرش شفاء قرار داده است... وسائل الشیعه شماره 31367 ادرار شتر شفای هر دردی است و برای غسل بدن هم مناسب است... ابوالحسن (علی علیه السلام ) می فرمود: شاش شتر به از شیر آن است... منبع كتاب السماء و العالم - آسمان و جهان / مترجم محمد باقر كمرهاى /ناشر: اسلامیه، تهران، جلد6

  نوشیدن شاش شتر! 

وسائل الشیعه حدیث شماره 31363 و 31364: خوردن ادرار حیوانی که گوشتش حلال است اشکالی ندارد...

(31364): ادرار شتر از شیرش بهتر است (به رغم اینکه) الله در شیرش شفاء قرار داده است... 

وسائل الشیعه شماره 31367: ادرار شتر شفای هر دردی است و برای غسل بدن هم مناسب است...

 

ابوالحسن (علی علیه السلام ) می فرمود: شاش شتر به از شیر آن است...

منبع كتاب السماء و العالم - آسمان و جهان / مترجم محمد باقر كمرهاى /ناشر: اسلامیه، تهران، جلد6 

 نوشیدن شاش شتر! وسائل الشیعه حدیث شماره 31363 و 31364 خوردن ادرار حیوانی که گوشتش حلال است اشکالی ندارد... (31364) ادرار شتر از شیرش بهتر است (به رغم اینکه) الله در شیرش شفاء قرار داده است... وسائل الشیعه شماره 31367 ادرار شتر شفای هر دردی است و برای غسل بدن هم مناسب است... ابوالحسن (علی علیه السلام ) می فرمود: شاش شتر به از شیر آن است... منبع كتاب السماء و العالم - آسمان و جهان / مترجم محمد باقر كمرهاى /ناشر: اسلامیه، تهران، جلد6

 نوشیدن شاش شتر! وسائل الشیعه حدیث شماره 31363 و 31364 خوردن ادرار حیوانی که گوشتش حلال است اشکالی ندارد... (31364) ادرار شتر از شیرش بهتر است (به رغم اینکه) الله در شیرش شفاء قرار داده است... وسائل الشیعه شماره 31367 ادرار شتر شفای هر دردی است و برای غسل بدن هم مناسب است... ابوالحسن (علی علیه السلام ) می فرمود: شاش شتر به از شیر آن است... منبع كتاب السماء و العالم - آسمان و جهان / مترجم محمد باقر كمرهاى /ناشر: اسلامیه، تهران، جلد6

 

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0