زن در شیعه! 	قرآن لنساء آیه 34: زنت نافر ماني كرد كتكش بزن. الله بقره آیه 282: زن نصف یک مرد است. 	خطبه 79 نهج البلاغه  امام علی: اى مردم، زنان از نظر ايمان و ارث و عقل ناقصند. 	به امام صادق ع گفتم: آيا زن موقت در حساب چهار زن عقدى منظور مى شود؟ فرمود: با هزار زن موقت ازدواج كن، زيرا آنان اجاره اى هستند. (فروع كافى، جلد 6، ص 393)  	امام باقر ع درباره زن موقت فرمود: همسر موقت جزو چهار زن عقدى نيست، نه طلاق داده مىشود و نه إرث مى برد، بلكه فقط زوجه اجاره اى است. (فروع كافى، جلد 6،ص 392) 	غياث بن ابراهيم گويد: امام صادق ع فرمود: ايرادى ندارد كه انسان بين دو كنيز و دو زن آزاد بخوابد، همانا كه همسران به منزله بازيچه هستند. (فروع كافى، جلد 6، ص 651) 	از خود بپرسید: آیا شما من یک زن مسلمان هستم؟

 

زن در شیعه!

قرآن لنساء آیه 34: زنت نافر ماني كرد كتكش بزن. الله بقره آیه 282: زن نصف یک مرد است.

خطبه 79 نهج البلاغه  امام علی: اى مردم، زنان از نظر ايمان و ارث و عقل ناقصند.

به امام صادق ع گفتم: آيا زن موقت در حساب چهار زن عقدى منظور مى شود؟ فرمود: با هزار زن موقت ازدواج كن، زيرا آنان اجاره اى هستند. (فروع كافى، جلد 6، ص 393)

  امام باقر ع درباره زن موقت فرمود: همسر موقت جزو چهار زن عقدى نيست، نه طلاق داده مىشود و نه إرث مى برد، بلكه فقط زوجه اجاره اى است. (فروع كافى، جلد 6،ص 392)

غياث بن ابراهيم گويد: امام صادق ع فرمود: ايرادى ندارد كه انسان بين دو كنيز و دو زن آزاد بخوابد، همانا كه همسران به منزله بازيچه هستند. (فروع كافى، جلد 6، ص 651)

از خود بپرسید: آیا شما من یک زن مسلمان هستم؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0