وظیفه الله به غیر از عذاب دادن و تشویق کردن انسان ها به کشتار چیست؟  	سوره هود آیه 89: و اى قوم من، مبادا ستیز شما با من سبب شود که مانند آن عذابى که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید به شما نیز برسد، و قوم لوط از شما دور نیست. 	آیا بهتر نبود الله به جای عذاب دادن و کشتن از قدرتش به شکل دیگه ای استفاده میکرد؟ 	نتیجه این همه کشتارها چه بوده؟ آیا بدی ها از بین رفته!؟

      وظیفه الله به غیر از عذاب دادن و تشویق کردن انسان ها به کشتار چیست؟

  سوره هود آیه 89: و اى قوم من، مبادا ستیز شما با من سبب شود که مانند آن عذابى که به قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح رسید به شما نیز برسد، و قوم لوط از شما دور نیست.

آیا بهتر نبود الله به جای عذاب دادن و کشتن از قدرتش به شکل دیگه ای استفاده میکرد؟

نتیجه این همه کشتارها چه بوده؟ آیا بدی ها از بین رفته!؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0