آیا روز، خورشید را نمیان می کند و یا خورشید، روز را؟ 	سوره  شمس آیه 3: به روز هنگامى كه خورشید را نمایان می سازد و به شب آن هنگام كه زمين را بپوشاند.  	کدام درست است؟

 

آیا روز، خورشید را نمیان می کند و یا خورشید، روز را؟

سوره  شمس آیه 3: به روز هنگامى كه خورشید را نمایان می سازد و به شب آن هنگام كه زمين را بپوشاند. 

کدام درست است؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0