ای مسلمان هایی که سگ را نجس می پندارید، کجای کتاب قرآن آمده است که سگ نجس است؟         شما هایی که عاشق قرآن هستید، آیا یک بار معنی این کتاب را خوانده اید؟

شما سگ را نجس می دانید؟

سگ نجس نیست...     

ای مسلمان هایی که سگ را نجس می پندارید،کجای کتاب قرآن آمده است که سگ نجس است؟ 

       شما هایی که عاشق قرآن هستید، آیا یک بار معنی این کتاب را خوانده اید؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0