هدف از پیدایش ستارگان در قرآن           [فصلت: 12] : آسمان پایین را با چراغ ستارگان زینت دادیم و آن را حافظ قرار دادیم. این تقدیر خدای دانا و شکست ناپذیر است. 	اما از دیدگاه علم:   سیارات  از ستارگان به وجود آمده اند و همچنین عناصری که باعث خلق موجودات زنده شده است هم از انفجار ستارگان شکل گرفته است. به طور کلی می توان گفت:  ما انسان ها از ستارگانیم... 	 آیا کتاب های مذهبی می توانند پاسخ گوی سوالات علمی ما  باشند؟

 

هدف از پیدایش ستارگان در قرآن

          [فصلت: 12] : آسمان پایین را با چراغ ستارگان زینت دادیم و آن را حافظ قرار دادیم. این تقدیر خدای دانا و شکست ناپذیر است.

اما از دیدگاه علم:   سیارات  از ستارگان به وجود آمده اند و همچنین عناصری که باعث خلق موجودات زنده شده است هم از انفجار ستارگان شکل گرفته است. به طور کلی می توان گفت:  ما انسان ها از ستارگانیم...

آیا کتاب های مذهبی می توانند پاسخ گوی سوالات علمی ما  باشند؟

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0