الله فراموش کار می شود! 	در آیه 256 از سوره بقره الله می گوید: در انتخاب دین هیچ اجباری نیست... ولی در آیات دیگر فراموش می کند که چه گفته و بعد می گوید:  توبه 29 : با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خدا و فرستاده‌اش حرام کرده حرام نمی‌دارند ...، کشتار کنید... توبه 5 : پس چون ماه‌هاى حرام سپرى شد، مشركان را هر كجا يافتيد بكُشيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر كمينگاهى به كمين آنان بنشينيد... توبه 123 : هان ای کسانی که ایمان آوردید با کسانی از کافران – که مجاوران شمایند – کشتار کنید. و (آنان) باید در شما خشونت و صلابت بیابند...  نسا 91 : ... هر کجا با پی‌جویی آنان را یافتید، دستگیرشان کرده و بکشیدشان

 

الله فراموش کار می شود!

در آیه 256 از سوره بقره الله می گوید: در انتخاب دین هیچ اجباری نیست... ولی در آیات دیگر فراموش می کند که چه گفته و بعد می گوید: 

توبه 29 : با کسانی از اهل کتاب که به خدا و روز بازپسین ایمان نمی‌آورند و آنچه را خدا و فرستاده‌اش حرام کرده حرام نمی‌دارند ...، کشتار کنید...

توبه 5 : پس چون ماه‌هاى حرام سپرى شد، مشركان را هر كجا يافتيد بكُشيد و آنان را دستگير كنيد و به محاصره درآوريد و در هر كمينگاهى به كمين آنان بنشينيد...

توبه 123 : هان ای کسانی که ایمان آوردید با کسانی از کافران – که مجاوران شمایند – کشتار کنید. و (آنان) باید در شما خشونت و صلابت بیابند...

 نسا 91 : ... هر کجا با پی‌جویی آنان را یافتید، دستگیرشان کرده و بکشیدشان 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0