نامسلمانی به مسلمانی گفت: معجزه دین شما چیست؟!       مسلمان گفت: آیا زبان ژاپني بلدی..؟!     نامسلمان گفت : نه...!      مسلمان کتابی به زبان ژاپني به وی داد و گفت: روزی سه بار صبح ظهر و شب ، بیست صفحه از این کتاب را بخوان..!        نامسلمان گفت: مگر دیوانه ام کتابی را که نمی فهمم بخوانم...؟!      مسلمان گفت: معجزه ی ما این است که چهارده قرن تمام، مردم کتابی را با ذوق و شوق تمام می خوانند که نمی فهمند و بدون وضو هم به آن دست نمی زنند...

   معجزه دین شما چیست؟!

   نامسلمانی به مسلمانی گفت: معجزه دین شما چیست؟!  

   مسلمان گفت: آیا زبان ژاپني بلدی..؟! نامسلمان گفت : نه...!

   مسلمان کتابی به زبان ژاپني به وی داد و گفت: روزی سه بار صبح ظهر و شب ، بیست صفحه از این کتاب را بخوان..!   

   نامسلمان گفت: مگر دیوانه ام کتابی را که نمی فهمم بخوانم...؟!

    مسلمان گفت: معجزه ی ما این است که چهارده قرن تمام، مردم کتابی را با ذوق و شوق تمام می خوانند که نمی فهمند و بدون وضو هم به آن دست نمی زنند... نویسنده نامشخص

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0