سر انجام ژن شادی کشف شد !! این ژن دوقسمتی كه یكی از آنان از پدر و دیگری از مادر به ارث می‌رسد، 5-HTT نام دارد و این ژن به كنترل خلق و خو كمك می‌كند. ژن شادی تاثیر زیادی بر چگونگی رضایت مردم از زندگی خود دارد. البته  تجربه ما از زندگی بیشترین تاثیر را در شادی شخصی ما ایفا می کند. این یافته‌ها چگونگی برخورداری افراد از شادی را نشان می‌دهد و این كه چرا بعضی افراد به طور طبیعی شادتر از دیگرانند. با پیشرفت علم ، انسان در میابد هیچ چیز ماورایی ای درون آدمی وجود ندارد. نظر شما چیست؟

سر انجام ژن شادی کشف شد !!

این ژن دوقسمتی كه یكی از آنان از پدر و دیگری از مادر به ارث می‌رسد، 5-HTT نام دارد و این ژن به كنترل خلق و خو كمك می‌كند. ژن شادی تاثیر زیادی بر چگونگی رضایت مردم از زندگی خود دارد. البته  تجربه ما از زندگی بیشترین تاثیر را در شادی شخصی ما ایفا می کند. این یافته‌ها چگونگی برخورداری افراد از شادی را نشان می‌دهد و این كه چرا بعضی افراد به طور طبیعی شادتر از دیگرانند. با پیشرفت علم ، انسان در میابد هیچ چیز ماورایی ای درون آدمی وجود ندارد. نظر شما چیست؟

 

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0