حکم سنگسار در تورات و انجیل           درباره سنگسار در کتاب انجیل یوحنا در فصل هشتم باب 8 آیات 1-13 درباره حکم زن زناکار آمده است: "فریسیان زنی را در حال زنا گرفته بودند، کشان کشان به مقابل جمعیت آوردند و به عیسی گفتند: استاد! ما این زن را به هنگام عمل زنا گرفته ایم او مطابق قانون موسی باید کشته شود، ولی نظر شما چیست؟ عيسى سر را پايين انداخت و با انگشت بر روى زمين چيزهايى مى‏نوشت. سران قوم با اصرار مى‏خواستند که او جواب دهد. پس عيسى سر خود را بلند کرد و به ايشان فرمود: بسيار خوب؛ آن‏قدر بر او سنگ بيندازيد تا بميرد. ولى سنگ اول را کسى به او بزند که خود تا بحال گناهى نکرده است."

 

حکم سنگسار در تورات و انجیل

درباره سنگسار در کتاب انجیل یوحنا در فصل هشتم باب 8 آیات 1-13 درباره حکم زن زناکار آمده است: "فریسیان زنی را در حال زنا گرفته بودند، کشان کشان به مقابل جمعیت آوردند و به عیسی گفتند: استاد! ما این زن را به هنگام عمل زنا گرفته ایم او مطابق قانون موسی باید کشته شود، ولی نظر شما چیست؟ عيسى سر را پايين انداخت و با انگشت بر روى زمين چيزهايى مى‏نوشت. سران قوم با اصرار مى‏خواستند که او جواب دهد. پس عيسى سر خود را بلند کرد و به ايشان فرمود: بسيار خوب؛ آن‏قدر بر او سنگ بيندازيد تا بميرد. ولى سنگ اول را کسى به او بزند که خود تا بحال گناهى نکرده است.

نظر شما چیست؟

Post comment as a guest

0