خدا از دیدگاه علم
http://chibegim.com/index.php/fa/say/spirits/24-lie
کارمندی و برده داری